Kutsu Nurmijärven Golfkeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen to 16.1.2020

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY                              Varsinainen yhtiökokous to 16.1.2020 klo 18:00

KOKOUSKUTSU

Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.päivänä tammikuuta 2020 klo 18.00 Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.  Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen yhtiön toimistoon.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5.
Yhtiön hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin 


6.
Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus.
Muuntoilmoitukset jätettävä yhtiön toimistoon 10.1.2019 mennessä.

7. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n määräämien asioiden käsittely
Esitetään:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

6. Edellytyksistä, joilla pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia ulkopuolisille

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta

8. Hallituksen jäsenten palkkioista

9. Tilintarkastajien palkkioista

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan:

11. Hallituksen jäsenet

12. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai näiden asemasta tilintarkastusyhteisö

18§:ssä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiön edustuksen nimeäminen Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfin hallitukseen (3 jäsentä).   NGK Oy:n hallitus on keskuudestaan nimennyt yhden edustajan ja toisen edustajan yhdessä Kiinteistö Oy:n toisen osakkaan kanssa.

8. Kokouksen päättäminen 

Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus

 

Tilinpäätösasiakirjat 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

VALTAKIRJA, NGK Oy yhtiökokous 2020