Klubin säännöt

Nurmijärven Golfklubi ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Golfklubi ry ja kotipaikka Nurmijärven kunta. 2. Tarkoitus ja sen toteuttaminen Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista, järjestää harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia, pitää vuokralla pallopelikenttiä, omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää omaisuutta sekä ylläpitää klubitiloja ja järjestää kokouksia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi toimintaansa tukeakseen harjoittaa ravintolaliikettä sekä välittää peli- ja urheiluvälineitä. 3. Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, vuosijäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat aikuisjäseniä, juniorijäseniä ja passiivijäseniä. Jäsen on juniorijäsen sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää 21 vuotta. Passiivijäsen on painavista syistä hallituksen määräajaksi jäsenvelvoitteista vapauttama henkilö. Painavia syitä ovat esimerkiksi sairaus tai muu vastaava pelaamisen este tai pelioikeuden luovuttaminen toiselle. Vuosijäsen on henkilö, jonka hallitus on vuosijäseneksi hyväksynyt. Vuosijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen voi olla luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut golfyhteisön ja sen tarkoituksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumispäätökseen vaaditaan vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. 4. Jäsenyyden voimassaolo Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka jättää täyttämättä jäsenvelvoitteensa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus asianomaista kuultuaan kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja 2/3 hallituksen jäsenistä. 5. Liittymismaksut Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle kertakaikkisen liittymismaksun. Liittymismaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Maksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmissä. Vuosijäsenen siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi häneltä ei peritä liittymismaksua. 6. Jäsenmaksut Kaikki jäsenet, ei kuitenkaan kunnia- tai passiivijäsenet, suorittavat yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksusta, joka voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmissä, päättää yhdistyksen syyskokous, joka samalla päättää jäsenmaksujen keräämisajan ja määräajan, johon mennessä jäsenmaksu on viimeistään suoritettava. Vuosijäsenen siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi häneltä ei peritä jäsenmaksua siltä vuodelta, kun hän on jo jäsenmaksunsa maksanut. Myöhästyneille jäsenmaksuille on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen päättämä viivästysmaksu, joka saa olla korkeintaan yhtä suuri kuin jäsenmaksu. 7. Kotikenttä Yhdistyksen kotikenttä on Nurmijärven Golfkeskus Oy:n omistama golfkenttä. 8. Kilpailumaksut Kilpailumaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Maksut voidaan määrätä eri suuruisiksi eri jäsenryhmille. 9. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen syyskokouksen valitsemat 6-12 varsinaista jäsentä, jotka kukin valitaan kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain aina kolmannes jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen puheenjohtaja, joka on hallituksen puheenjohtaja, valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Hallitukseen pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallituksen edustus. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. 10. Hallituksen työskentely

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sen jäsenille kirjallisesti. Hallitus on päätösvaltainen, lukuun ottamatta 4 §:ssä mainittua erottamispäätöksen tekemistä, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia. Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän työsuhteensa ehdot. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 11. Tilien ja hallinnon tarkastus Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja 12. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosittain kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta sitä vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä määrätyssä järjestyksessä on tehty. 13. Kutsu yhdistyksen kokoukseen Kutsu yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava Nurmijärven golfkentän ilmoitustaululla ja hallituksen erikseen määräämässä Uudenmaan talousalueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen lehdessä. Kutsu yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen kotikentän ilmoitustaululla ja yhdistyksen internet kotisivuilla tai yhdistyksen lehdessä . Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta. 14. Yhdistyksen kevätkokous Kevätkokouksessa käsitellään – kokouksen järjestäytyminen – valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri – valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa – valitaan kaksi ääntenlaskijaa – todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat – esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen – esitetään tilintarkastajien lausunto – vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille – päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta esittämät asiat. 15. Yhdistyksen syyskokous Syyskokouksessa käsitellään – kokouksen järjestäytyminen kuten kevätkokouksessa – todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat – päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta – vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, perimisajankohta sekä jäsenmaksun viimeinen maksupäivä ja viivästymismaksun suuruus – valitaan tilintarkastajat – valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle – valitaan kapteeni(t) – valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka on hallituksen puheenjohtaja – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta esittämät asiat. 16. Jäsenen äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on kunniajäsenillä sekä 15 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä, lukuun ottamatta passiivijäseniä, ja äänioikeutetuilla on yksi ääni. Vuosijäsenellä, ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen jäsen voi valtakirjalla käyttää toisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjoilla voi jäsen käyttää enintään yhteensä yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. 17. Päätöksenteko- ja vaalijärjestys Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmaissut kannattavansa. Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai saaneet. Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa valituksi tuleminen edellyttää ehdottoman enemmistön eli yli puolet annetuista äänistä saamista. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa. 18. Nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 19. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 20. Erinäisiä säännöksiä Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 21. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Sääntömuutosehdotukset hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 6.3.2010